“आपणो बंजारा समाज”

जय सेवालाल भियाओ
आपणो बंजारा समाज एक निस्वार्थी समाज छं, आपणे समाजेर जुने लोक केते ते व आपण भी देकरेचा आज काल आपणे समाजेर ताळ मेळ छेनी. वोर कारण आपण से भाई छा..
पेनार बुद्धीजिवी लोक केते ते बंजारा समाजेर प्रत्येक भाई एक वेळा जर मुंडेमाईती बोलदिनो वोर से वेन पालन करतेते.पण आज वो दन छेनी मार से भाई अलग अलग वेगे सेर विचार वेगळे वेगळे वेगे.करन आपणे बंजारा समाजेर अस्तीत्व रकाडे कोनी.संत सेवालाल बापु केगोच, बार कोसेपर दिवो बळीय,रंडीर राज आवजाय,रपिया कचोळो पाणि वकजाय,रपियार १३ चणा वकिये,बना बळदेर गाडी चालिये, बरोबर छ. भियाओ..वोदन आवगे,बापुर बोल खरे वेगे संत सेवालाल बापु कोई जादुगर कोनी र वोंदेर विचार खुप आच्छे र..जर आपण भि मने माईती आच्छे विचार किदे तो आजेर घडीर वो पुरे वच फक्त विचार आचे करणो लागच, आणि आज गरज छ.बंजारा समाजेर इतिहास म्हणजे खुप जुनो इतिहास छ.पण कुणसेतरी हट्टेपाई आपण भुलरेचा,वोर कारण छ “म” भियाओ “म” पणो छोडो अन् समाजेर विचार करा आजी कतराक दन दुसरेर लार जाया.एक वेऴ वेती हामर बंजारा समाजेर लोक कुणसी रूपेम देशेर प्रत्येक भागेम रेन वाट काडेवाळ वोर लार दुसर लोक जायवाळ, आपणो समाज सेती बलवंत समाज सेती बुद्धीमानी समाज सेन सोबत लेन चालेवाळो समाज,आज आपणे समाजेर काई हालत छं.रपियालार धासरेचा,सारी रितीरीवाज छोडन आपणे समाजेर संस्कृती भुलन कोरेर संस्कृती पकडरेचा, इ वात खुप खराब वात छ चितंन (चिंता) करेर वात छ.. सध्या आपणे देशेर काई भागेम निवडनुक चालु छ..खुप वेगळे वेगळे देकेम आरेच, कोई स्वतार खिसा, कोई स्वतार आडचन कोई समाजेर वास फररेच, कोई दुसरेर टोपी मातेम घालन दुसरेर तालेपर नाचरेच, काई छ.समजेम आरो कोनी आपणो समाज आतरा काई होटो आवगो, समाजेर वास जे फररे वो भुके तरसे समाजेन जगारेच अन् बाकीर लोक तिन टाईम खान स्व:ता र स्वार्थ कररेच, जर आपणेन भायार बोल खरो खर घडायर विय तो आपण से भाई सोबत आवा अन् बंजारा समाजेर अस्तीत्व बणावा..हाम जर एक वेगे तो आपणे समाजेर इतिहास डब्बल बणजाय.कारण इ वात खर छ..आपणो समाज एक वेगो तो आचे आचेन गर्मी फुटजाय, जर आपण एक वेगेतो..बाई बापडी किंवा गरीब बंजारा समाजेर शेतकरी आत्महत्या करेर भुलजाय,आजेर घडीन फक्त हाम केरेचा ” हाम गोर छा गोर करीया,मुओ मल्लक सरजित करीया, भायातार बोल खरो करीया” इ वात केयेन टाईम लागेनी केरेन खुप टाईम लागच वोर कारण छा हाम, जर हाम एक वेगे तो भायार बोल खुप जल्दी खरे वेजाये..इ वात ध्यानेम रेयेदो,..आपण भाई भाईती दुश्मनी करण कोरेन साथ देरेचा..येर मतलब काई छ..भाईयों आपणेन भाई भाईन लडान दुसर फायदो लेरेच..मार समाज खुप भोळो समाज छ वोर फायेदो लेन आपणे खांदेपर बंदुक मेलन समाजेर कुणसीतरी भाईपर चलारेच…इ वात ध्यानेम लो..समाजेन जोडो भियावों गोर बंजारा समाजेर एक निस्वार्थी समाज सेवक बणन आपण से वेन समाजेन जोडा…इ काम गोर बंजारा संघर्ष समितीर माध्यमेती चालु किदेच..संयोजक श्री रविराज राठोड,वोर सोबत चालन समाजेन जोडेर काम करा समाजेती जुडा अन् समाजेन जोडो…आयवाळे आपणे संताने सारू गरजेर छं..कारण आज हाम न सोबत जुडे तो काई दनेर बाद “बंजारा समाज होता”करण केयेर वेळ न आयेन चाय,…ई वात ध्यानेम लेन मार भाईयो..जुडो समाजेती अन् जोडो समाजेन….जय सेवालाल…
ये लेकेम जर काई खराब वाते लकायम आवगी विय तो तमार नांक्या भाई केन माफ करदो…अन् समाजेर बद्दल कळ कळ वाटेदो….
तमार भाई
गोर भास्कर राठोड
समाज सेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत..
मु.पो.आंबा तांडा  ता.कन्नड जि.औरंगाबाद
8108024332

Leave a Reply