आत्मा र अस्तित्व कायी छ?.

​आतमा र (आत्मा) आसतीतव (अस्तित्व) कायी छ?
बाप बेटार वास जर येक आछोसो “खूणकूनीया” (खिलौना) लेन आव छ, तो बेटा वू खूणकूनीयाती खेलतो खेलतो वोर धयान रमेतीमज लाग जावछ. बाप बार बार हाकमार तो रीये , पणं बापेर हाक वोर लगा पोछेनी, का कतो वू रमतीम मग्न छ. वू यी भी भूलजाव छ की वू जे सामानेती रमती रमरो छ वू सामान वोन बाप लाताणी दीनो छ.
आसोज ये जगदनीयार नेम छ, जेर मेयेरबानीती आपणेन आछ वाठ मळीच वोनज भूलजावा छा. यी जो *मानव* जनम मळो छ, ये जीवनेम जेरो वूपकार छ आपण वूपर वोनून भूल न देणू, जेरो जेरो वूपकार छ आपणे वूपर वनून हारद करते वूये आंगेर वाठेन चालनू. यी वात जेर समजेम आवगी तोज वोन कळजाये की मार आसतीतव कायी छ जको.
म येक सरीर छेनी, मतो आतमा छू जो येक परमातमार अंग छ. परमातमा नतो हिंदू छ, नतो  मुस्लिम छ, नतो सीख न ईसाई. परमातमा येक झाड छ. आणी से वोर “जड़” छ. आछो-बला जात-पात तो जेरतेर करणी छ. जसो आभाळ भरागो तो दडीयार सूंदरता दकायेनी, वसोज केनी खरो कायी छ? आपण कूणसे झाडेर जड़ छा वू दकारो कोनी.
आतमा येक आसो जीवन सकती (शक्ति़) छ जेर कारण आपणो यी सरीर जींदा छ. यी येक सकती छ, कोयी मनकीया कोनी. ये जीवन सकतीर बगर आपणो जान चलोजाव छ, आन आपन धूडेर पूतळा धूडेमज चलेजावा छा. जना आपण सरीरेती यी आतमा या जीवन सकती नीकळ छ जनाज आपणो सरीर मरछ. पणं आतमा आपनो मरेवाळो कोनी, पयेला जतेती आयो आतमा वू वतज चलोजाव छ परमातमार कन.

जे सेवालाल

रविराज एस. पवार

रविराज एस. पवार

भारत बंजारा भक्त़ि सेवामाला समीती

8976305533

Leave a Reply