आठवे नसाब विषयेरो निष्कर्ष

*आठवे नसाब विषयेरो निष्कर्ष** 

===================

 *ढाढी – ढालिया – सनार अशी जातेती वेयेवाळो व्यवहार ई जातीभेद छेनी** 

—————————————–
    जांगड , ढाडी, ढालीया, सनार, न्हावी अशी समाजेमांईर जे उप जाते छ ये जातेऊती सामानतेरो/बेटी व्यवहार करणो क न करणो  ? ये प्रश्नेरो उत्तर ढुंढे सारू हमेन हमार तांडा व्यवस्था समजन लेणो घणो गरजेरो छ . 

    समाजे मांइर बेटी व्यवहारेर रचना बदलणो ई अजिबात  परिवर्तनवादी विचार छेनी.  ढालिया , ढाडी, सनार , न्हावी ये हमारे तांडा व्यवस्थार महत्वपूर्ण  भाग  हेते . ओरेसारु समाजेमा उनुर भूमिका बी समजन लेणो गरजेरो छ . जुने काळेमा हमारे तांडा व्यवस्थामा ढालिया, ढाढी, सनार, न्हावी  येनुर भूमिका तांडेर लोकुर  सेवा करेर  हेती.  तांडेर नायक -कारभारी जे काम केतेते उ काम ओ करतेते . प्रत्येकेरो काम ठरो  ठराये हेतो . येरो अर्थ तांडा व्यवस्थामा ये वर्गेन सेवकेरो दर्जा देमेलेते. 

     ये विषयेसामु देखतु वणा समाजेमांईर  ई भेदभावेर व्यवस्था छ करन न देखणु चाये . आपणे समाजेमा बेटी व्यवहारेर जी व्यवस्था छ  ऊ खुप विचारपूर्वक बणाई हुई व्यवस्था छ . जो हमारे घर सेवक किंवा नोकर करन चाकरी किंवा काम करच ओती बेटी व्यवहार कोई करेनी . ई आपणच कोनी तो सारी समाजेमा ई अलिखित नियम छ. ई सत्य कुण नाकार सकच ? 

      दुसर एक वात धेनेमा लेयेन चाये ऊ कतो ,आपणे समाजेमांईरो ई जातीभेद छेनी किंवा हलके, कमी समजेरो बी प्रकार छेनी . ई आर्थिक स्तरेरो प्रकार छ. ई प्रकार  आज बी छ . उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग आणि गरीब वर्ग . आज उच्च  वर्गीय , उच्च वर्गीय लोकुतु वाया करच , मध्यम  वर्गीय, मध्यम  वर्गीयेती आणि गरीब गरीब परिवारेती वाया करतु दिसावच . इच प्रकार ढालिया , ढाडी, सनार असे उप जातेती घडोच हानु दिसावच .  उच – नीच, आंतरजातीय भेदभाव , हलकी जात छ , येरे कारण बेटी व्यवहार किदे कोनीच ई वात खर वाटेनी. ई भेद मोठेपणेरे प्रकारे कारण निर्माण वेमेलोच ई स्पष्ट दिसावच.  ई बराबरीरो दर्जारो प्रश्न छ .आज  कुणसो साहेब चपरासीन छोरी दच किंवा करच ? प्रत्येक मनक्या  प्रत्यक्ष , अप्रत्यक्ष आर्थिक स्तर देखच . बरोबरी देखच. पेना ढाढी , ढालिया ,सनार असे जातेर लोक  दुसरेपर अवलंबन , आश्रित रेेतेते. तांडेवाळेर सेवा / काम करेरो आणि पेट भरेरो, येरेपर ओ जास्त विचार न करेर कारण ओ लार पडते गेच.  पेट भरे पुरताच   उनुर विचार रेयर कारण उनुर आर्थिक प्रगती वियी कोनी. उनुर आर्थिक परिस्थिति न सुधरेर कारण उनुन उपरेरी जातेती बराबरीरो दर्जा मळो कोनीच . यी बराबरीरो दर्जा न मळेर एकमेव कारण  नानकी – मोठ जात कोनी तो  आर्थिक छ. ” *डोकरी मरगी आन वाट पडगी “* ये केणावटे नायी ई एक प्रथा पडगी. अधिक माथो चलायेवाळ ,लोक येन जातीभेद , उच – नीच, श्रेष्ठ- कनिष्ठ अस मान्यता रूढ करनाकेच हानु दिसावच.   ये जातेऊरो आर्थिक स्तर कमी दर्जारो देखन उनुतु बेटी व्यवहार करेमा आयो कोनीच हानु स्पष्ट  दिसावच. हलकी जात करन उनुती भेदभाव किदेेच केणो चुकीरो वाटच . काही परिवर्तनवादी विद्वान तो येनून गोरमाटी मानेनी यी उनुर सोच छ.   ई वर्ग भेद, जाती भेद छेनी . ई आर्थिक भेद छ. ई भेद काल हेतो आज बी छ . ई कनाईच  मिटेवाळो छेनी .

        रेगो  जांगडेरो प्रश्न . ई वर्ग आज  कतीच दिसायेनी .

       आजी एक महत्वपूर्ण वात कतो . ये जाते सामुती बेटी व्यवहारेर बाबतीमा कनाईच  मांगणी  विईच किंवा उनुर ये बाबतीमा तक्रार छ असो बी कांई  छेनी . येरो अर्थ ई समस्या फार गंभीर छ असो केनी वाटेनी .  

     आज ई समस्या घण गंभीर छ करन ओरे ऊपर चर्चा हेयेनच चाये असो चित्र समाजेमा दिसायनी . समाजेमा ये बाबतीमा घण खळबळ छ असो वातावरण कती दिसायेनी . सारी कांई सहज चालू छ . समाजे मांईर पुरोगामी , परिवर्तनवादी , आंबेडकरी विचारेर समाज सुधारक  ई विषय कनाईच समाजेसमोर मांडे कोनीच येरो अर्थ ई फार गंभीर समस्या छ करन वाटेनी. 

       जुने काळेमा ये जातेर जी भूमिका हेती ऊ आज री कोनीच . करन आज हलके – मोटेरो प्रश्न बी आयनी . आज समाजेमा ये जातेती बेटी व्यवहार वेरोच ,  समानतेरो व्यवहार कैक सालेती वेरोच. ओन केरी विरोध बी छेनी . पण एक वात स्पष्ट करणु वाटच ऊ कतो ढाढी, ढालिया, सनार येनुर मांईर कांही लोक राठोड, चव्हाण असे आडनाम लगान जेन अस्सल / उपरेर केयेमा  आवच असी जातेती बेटी व्यवहार कररेच. ई  दुसरेर फसवणूक करेरो  प्रकार छ . असो प्रकार न वेयन चाये . स्वत:र असली ओळख जपाडन बेटी व्यवहार करेर आज कांहीच गरज छेनी . समाज जना सहजपणे स्विकाररोच तो असो खोटेपणो करेर गरजच कांई ? ई प्रकार ताबडतोब थांबेन चाये .  

       आज  जेन जे आवडरोच वसो ऊ बेटी व्यवहारेर बाबतीमा निर्णय लेरोच. आज येरे बाबतीमा केरी तक्रार छेनी . मसनमान, ढेडिया , ख्रिचन असे कुणशी बी जातेती बेटी व्यवहार करेवाळेन समाज  सहज  स्विकाररोच. बदलते युगे बरोबर जेन जसो वागेर छ जूं लोक वागरेच. ऊ जेरो ओरो प्रश्न छ . ओरे बाबतीमा सुद्धा केरी तक्रार छेनी. 

     आज आपणो समाज बदलते काळेनुसार आपणी बुद्धिन पट जूं  बदल स्विकारन  बदलतो जारोच.  करन ये विषयेन जास्त महत्व देयर गरज छेनी हानु वाटच .      

 ये जातेर बाबतीमा फार गंभीर स्वरूपेरो  दुजभाव आज दिसायनी . कुणशी बी बदल एकदम वेयनी . ओन वेळ लागच पण बदल अवश्य घडच. ऊ बदल घडरोच. घडतो रिये . बदल निसर्गेरो नियम छ.
 जय सेवालाल !
     *नसाब  ग्रुपप्रमुख* 

 *फुलसिंग जाधव,औरंगाबाद* 

Whatsapp No 9595765235

—————————————

Gajanan D. Rtahod
Banjara Live

Chief Editor – Gajanan D. Rathod

Mobile no. – 9619401377