“आज बंजारा समाजेरो पेलो आकाडी “

​???? रामराम

दि. 19.07.2016 मंगळवार 

आज आकाडी छ.
आपण लोक गरूरो भोग लछं. पणन गरू पूनम कोयी केयेनी आन आकाडीर दाड गरूरो भोग लेयेनी.
वदायीर वणा मतर मारं छ.
कूळी आवं कूळी जावं

कूळी मायी जोत समावं

मूंघे आवडा मोगरा 

तली आवडा डायरा

गरू बा सदा सदा.
वीया – वळाणे तोणी वदणी वदं छ आन वीया – वळाणेर पछं वदायी वछं.

वदायी कतो वदणी थम जावं छ आन बेटाबेटी वछं. येनज पसारो फेलरो काछा.

 

वदायी वेतू वणा गरू बणन सदायी रेस आन बेटबेटान गेन देतो रेस करन वेतडून सीक दछं. येर कारण आपणो गरू आपणो बाप छ.
आसो वीये तोयी आपणेन दूसर लोक भी वळन देते रछं. वेळा केळान सीक ( गेन ) देताणी आपणेन वळन देते रछं. आसे लोकून आपण वंळीवंळा काछा आन सण, सणसूत, सणतेवारेर वणा वंळीवंळार धपकार लाछा.
आजकाल आपण पेनार धाटी भूले लाग आन देकादेक करे लाग. देकादेक करेवाळेन मार कायीं हारकत छेयीं. पणन देकादेक करे लाग आन गोरूर संस्कृती घण आछ छ केये लाग. ये वातेसारू बला लागं छ.
– मारतीया रामचंधीया भूकीया

मुंबई महा.प्रतिनिधीप्रतिनिधी – गजानन डी.राठोड 

प्रमुख संपादक – बंजारा ऑनलाइन न्युज पोर्टल

वेबसाइट  – www.goarbanjara.com

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply