अॉल बंजारा समाज, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हात जोडन निवेदन

जय सेवालाल मारे से बंजारा भाई भेनेन
????????????
मुंबई :- आज जे विषय म तमार समोर मांडरोचू उ खुप महत्वेर छ कारण समाजेम दनेम एक तरी संघटना नवीन जलमेन आरी छ, संघटना स्थापन करो राष्ट्रीय अध्यक्ष बणो. पण समाजेर सारु आचे काम करो, आछी वात छ स्थानिक लेवलेर संघटना ई समाजेन वोर वोर परीती समाजेन जागृत करेर काम कररी छ तो कोई राजकारण कररी छ समाजेर नामेती, मार केणू छेनी कि, तम राजकारण करो मत करन, करो राजकारण पण समाजेन सोबत लो, समाजेर फायदो देको, कारण समाजेर फायदे लार आपणो फायदो तो हेज वाळो छ.

  • आज भी तांडा तांडा म जना कामेर निमित्तेती जायर वेळ आव छ तो, देकेन मळछ कि, तांडेर खुप वाईट परिस्थिती छ. तांडेर माईर आपणे बंजारा समाजेर काई हाल वेरीचं, तांडाम सुधारणा छेनी….गटार छेनी, रोड छेनी अन काई परिवारेन तो स्वतःर घर भी छेनी रेयन. छोरी वाया कराय सरीक हेर बाद भी वाया करायन पिसा छेनी बापे कन, सावकारेर कर्ज छ वोरमुळे आत्महत्या करेर भी वेळ आरी छ, येर सारु आपणेन काई करतू आय वोपर भर देयन चाय…….

मार दुसरो मुद्या आसो छ कि, जे वेळेम एक जागेती दूसरी जागेप जायर सोय कोनी वेती जना,वो काळेम हरित क्रांतिरे जनक महानायक स्वर्गीय वसंतराव नाईक साहेब,पद्मश्री स्वर्गीय रामसिंग भानावतजी येनून समाजेर सारु तळमळ वेती करन अॉल इंडिया बंजारा सेवा संघ स्थापन करन बंजारा समाजे सारु आपणो पूरो आयुष्य अर्पण कर दिने. अन समाजेर सेवा किदे. पण आजेर परिस्थिती घणी वेगळी छ.

  • अॉल इंडिया बंजारा सेवा संघ ई बंजारा समाजेर मदर संघटना छ.पण आजही छोटी मोठी बंजारा समाजेर संघटनाती समन्वय साधेर काम कोनी किदी छ. कारण मदर येर अर्थ याडी, याडी जर आपणे छीछापरेन छोड दिनी तो छीछापरेर हाल तो वेज वाळे…

केयर तातपर्य ई छ कि, बंजारा समाजेर याडी अॉल इंडिया बंजारा सेवा संघ छ.अन वो संघटनार नेतृत्व आचे माटीर हातेम जायर हेणू, इ मार ईच्छा पुरी वेगीं छ.

  • आज अॉल इंडिया बंजारा सेवा संघ काम कररी छ पण शहरी विभागेमज कररी छ. घणे तांडेम हाली अॉल इंडिया बंजारा सेवा संघ छ करन भी मालम छेनी…. कारण हरित क्रांतिरे जनक महानायक स्वर्गीय वसंतराव नाईक साहेब, पद्मश्री स्वर्गीय रामसिंग भानावतजी येनूर नंतर फक्त अध्यक्ष अध्यक्ष ईज खेळ चालरो छ…अन आब तो दी दी अध्यक्ष मळगे छ….तो मार केणू ई छ कि, आपणी आपसी मतभेदेम समाजेर नुकसान मत करो….ई कळकळीर विनंती छ…

————————–

मा. श्री. शंकर पवार साहेब येनूर नेतृत्वेम काम करो नक्की संघटना तळे गाळे तुणी, तांडा तांडाम जाताणी काम करिय.
————————————-

  • अन जेन मा. शंकरशेठ पवार साहेब अॉल इंडिया बंजारा सेवा संघ र राष्ट्रीय अध्यक्ष करन चालेनी वो समाजेर भलो करे वाळे लोक छेनी इ नक्की छ

———————————–

समाजेर कुणसो भी कार्यक्रम, सभा रेयद वोर सारु आर्थिक अन ईतर मदत कार्य पुरता वोनेरच कन जाव छो तो का तम मा. श्री. शंकरशेठ पवार साहेब येनूर पूरे देशेमाईर बंजारा समाजेती आचो संबंध छ….समाजेर विद्यार्थी न भी वो तन,मन, धनेती साथ दच, तो का तमाती आचो व्यक्तीमत्व भूला जाव छ…आजेर तरुण पिढीन श्री. शंकरशेठ पवार साहेब येनूर गरज छ..समाजे माईर घणे लोकूर ईच्छा छ कि, श्री. शंकर पवार साहेब येनून अॉल इंडिया बंजारा सेवा संघ र राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेप अध्यक्ष करन ओच रेयन व्हेनू,

———————————–

  • मार केरी मन दुखायर हेतू छेनी, फक्त सत्य मांडेर प्रयत्न किदो छू

———————————–

आपणो बंजारा सेवक
श्री. सतिष एस राठोड (पत्रकार) BANJARA LIVE
संस्थापक:- बंजारा कलचर Banjara Culture TV (Social Media)

Leave a Reply